Technologie na snižování emisí VOC

ZAŘÍZENÍ NA ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH VZDUŠIN A REKUPERACI ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL

Generální dodávky (na klíč) a služby v následující struktuře:

 • Široké spektrum technologií pro zneškodňování resp. záchyt těkavých organických látek (VOC) a jiných škodlivin v průmyslových vzdušinách, jejichž zdrojem jsou především:
– lakovny
– farmaceutické provozy
– strojírenské provozy
– hutní provozy
– gumárenské provozy
– tiskařské provozy
– petrochemické provozy
– výroba skla a bižuterie
 • Termické oxidační (spalovací) jednotky těkavých organických látek (VOC) ve znečištěných průmyslových vzdušinách, a to katalytické, regenerativní nebo rekuperativní – oxidace (spalování) VOC na katalyzátoru s rekuperací tepla trubkovým výměníkem nebo přímé termické spalování s rekuperací tepla keramickou hmotou v reaktorech – jednotky regenerativní termické oxidace (RTO). Podpůrným palivem může být buď zemní plyn, nebo je příslušné oxidační (spalovací) teploty dosahováno pomocí elektrické energie, a to u katalytických oxidačních jednotek, jestliže zemní plyn není k dispozici.
 • Koncentrační, resp. filtrační zařízení sloužící pro zakoncentrování, resp. filtraci znečištěné vzdušiny na bázi hydrofobních zeolitů před vstupem do spalovny. V případě použití zeolitů je voleno uspořádání s rotačním zeolitovým kolem. V současné době je volena především tato koncepce koncentrace VOC na bázi zeolitového kola. Tato zařízení umožňují mnohonásobnou redukci objemu znečištěné vzdušiny před vstupem do vlastní spalovny. Spalovna má tedy minimální velikost a pracuje v optimálně energetickém autotermním režimu, čímž výrazně klesají investiční a provozní náklady.
 • Zařízení na rekuperaci rozpouštědel tzv. vymražováním nebo adsorpcí a desorpcí na aktivním uhlí, popř. kombinace vymražování s následným dočištěním pomocí adsorbérů.
 • Zařízení pro likvidaci a zachycování škodlivin a par, včetně olejových z kalících lázní, hutních provozů apod.
 • Filtrační zařízení, resp. adsorbéry na bázi speciálního aktivního uhlí pro případy nízkých koncentrací škodlivin ve vzdušinách, kdy není nutno zařadit následné spalování. Po nasycení adsorbéru je aktivní uhlí vyměněno, resp. regenerováno. Toto řešení je vhodné především pro malé provozy z důvodu minimální investiční náročnosti.
 • Kompletní vzduchotechnika řešící přívod znečištěné vzdušiny od technologických pracovišť včetně stanovení kapacitních, objemových a hmotnostních toků pro optimalizaci velikosti vlastního zařízení pro zneškodňování škodlivin.
 • Předprojektové a projektové práce včetně převzetí funkce generálního projektanta, kompletační, investorská a inženýrská činnost.
 • Stavební dodávky a práce včetně technického a stavebního dozoru.
 • Poradenská konzultační činnost.
 • Montáže a smluvní servis (záruční i pozáruční). Dodávky náhradních dílů.

Zařízení pracují automaticky v bezobslužném provozu v souladu s požadavky kmenové výroby, přičemž je garantováno ve všech režimech odstraňování znečišťujících látek v limitech, které vyžaduje příslušná legislativa.

Hlavní předností našich dodávek jsou praxí a referencemi ověřené technologie pro likvidaci těkavých organických látek (VOC) ve znečištěných průmyslových vzdušinách katalytickým nebo termickým spalováním s předřazenou koncentrací na bázi zeolitového kola nebo zcela výjimečně v oprávněných případech aktivního uhlí s využitím procesu adsorpce a desorpce a s příslušným řídícím HW a SW. Tyto systémy umožňují mnohonásobnou redukci objemu znečištěné vzdušiny před vstupem do spalovny, čímž výrazně klesají investiční a provozní náklady. Jednotlivé technologie resp. jejich kombinace jsou vždy optimalizovány s ohledem na konkrétního zákazníka a na průběh výroby v konkrétním provozu, chemické složení a typy organických látek ve vzdušině, resp. druh regenerovaného rozpouštědla. Při projektových návrzích jsou respektována mj. kritéria minimální investiční a provozní náročnosti při zachování špičkové kvality. V případě potřeby jsou parametry zařízení a jeho komponentů simulovaně ověřovány v laboratorních podmínkách.

V oblasti technologií zařízení na čištění průmyslových vzdušin a rekuperaci rozpouštědel používá společnost HK ENGINEERING s.r.o. vlastními kapacitami vyvinutých technologií a know-how, popř. v ojedinělých odůvodněných případech špičkových zahraničních i tuzemských subdodávek a disponuje v tomto oboru rozsáhlými referencemi.

Jakost dodávek je certifikována v souladu s normou ISO 9001 : 2008 a ISO 14001 : 2004.

TECHNOLOGIE PRO OCHRANU OVZDUŠÍ

 • Dodávky technologií pro likvidaci těkavých organických látek (VOC) pro pracoviště povrchových úprav, lakovny, tiskárny, farmacií, strojírenství a chemické, petrochemické a gumárenské provozy a další procesy používající organická rozpouštědla nebo benzíny.
 • Technologie katalytické a termické oxidace těkavých organických látek (VOC) – procesy termické, katalytické, regenerativní (RTO), rekuperativní (TO).
 • Koncentrační technologie těkavých organických látek (VOC) v kombinaci s katalytickou nebo termickou oxidací (spalováním) – optimální a prakticky jediné investičně a provozně ekonomické řešení pro velké objemové toky odpadních vzdušin kontaminovaných těkavými organickými látkami (VOC), nízké nebo kolísající koncentrace VOC a různorodé (nepravidelné) provozní a procesní podmínky. Až 20ti a vícenásobná redukce objemu vzdušiny přiváděné do katalytické nebo termické oxidační jednotky. Koncentrační systémy na bázi zeolitového kola nebo ložových (fixed – bed) koncentrátorů s aktivním uhlím s následně zařazenou malou oxidační (spalovací) jednotkou.
 • Rekuperace organických rozpouštědel postupy adsorpce a desorpce nebo nízkoteplotní kondenzací (tzv. vymražováním), resp. jejich kombinací.
 • Čištění vzdušin z provozů hutní prvovýroby a druhovýroby, sklářských provozů a výroby bižuterie.
 • Filtrace tuhých znečišťujících látek (prachových částic).
 • Ekologizace uhelných kotelen.
 • Veškeré dodávky jsou kompletovány příslušnou průmyslovou vzduchotechnikou a realizovány tzv. „na klíč“.
 • Kvalita dodávek je certifikována v souladu s normou ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.
 • Dodávky disponují veškerými legislativními a normativními certifikáty a oprávněními v souladu s platnými zákony a požadavky státní správy.

Na vyžádání poskytne společnost HK ENGINEERING s.r.o. obratem další doplňující informace, popř. vypracuje podrobnou nabídku dle konkrétního zadání.