O společnosti

HK ENGINEERING s. r. o. Chrudim je inženýringová a dodavatelská společnost  specializující se především na generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků a průmyslových zařízení, technologií pro životní prostředí a ekologizaci průmyslových výrob a provozů.

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. byla založena začátkem roku 1999 a je vlastněna dvěma řídícími pracovníky a odborníky s dlouholetou praxí v oblasti projekce, investiční výstavby a dodávek investičních celků.

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. ve svém dodavatelském tržním segmentu bezprostředně po svém založení v 03/1999 navázala na dlouholetou tradici inženýringového dodavatelského útvaru již neexistujícího významného strojírenského podniku (TRANSPORTA, a.s., Chrudim) a její vznik byl iniciován neúspěšným transformačním procesem, kterým tento podnik prošel a v rámci něhož na tuto společnost přešly veškeré technické a obchodní kompetence a technická a obchodní podpora a know-how, včetně referencí dosavadních zahraničních i tuzemských partnerů. Za dobu své existence získala společnost řadu vlastních významných dodavatelských referencí u renomovaných investorů.

Hlavními činnostmi z hlediska podnikatelského jsou:

 • inženýrská a dodavatelská činnost v investiční výstavbě a dodávkách průmyslových zařízení,
 • projektová činnost ve výstavbě,
 • provádění průmyslových staveb, jejich změn a rekonstrukcí,
 • obchodně – zastupitelské a zprostředkovatelské činnosti.

Dodavatelské a obchodní činnosti jsou soustředěny především na generální dodávky (tzv. na klíč) v následujících komoditách:

 • Zařízení na čištění průmyslových vzdušin znečištěných těkavými organickými látkami (VOC) termickým rozkladem (oxidací, resp. spalováním) na katalytickém nebo keramickém loži včetně předřazené koncentrace VOC v případě velkých objemů odpadní vzdušiny a relativně nízkých koncentrací VOC. K zakoncentrování VOC je v současné době používán zeolitový rotační koncentrátor.
 • Zařízení pro rekuperaci rozpouštědel.
 • Ekologizace veškerých průmyslových výrob, provozů a technologických pracovišť optimálním způsobem.
 • Technologie povrchových úprav, zejména technologie lakování velkorozměrových hmotných dílů na volné ploše výrobních hal se sekční ventilací pomocí tzv. stropních trysek dalekého dosahu a kombinované stříkací a sušící kabiny včetně optimálního řešené omezení emisí těkavých organických látek (VOC), resp. organických rozpouštědel.
 • Rekonstrukce, modernizace a ekologizace veškerých lakoven.
 • Průmyslová vzduchotechnika, vzduchotechnické systémy a průmyslové komíny samostatně stojící nebo v samonosné ocelové konstrukci.
 • Průmyslové klimatizační jednotky a související zařízení pro úpravu a čištění vzduchu.
 • Speciální čistírny průmyslových odpadních vod.
 • Servis na průmyslových zařízeních (servisní činnost na vlastních dodávkách nebo na dodávkách jiných firem, resp. na konkurenčních technologiích).
 • Spalovny průmyslových, komunálních, nemocničních a nebezpečných odpadů.
 • Zařízení na čištění kouřových plynů ze spaloven odpadů a kotelen a rekonstrukce a modernizace všech provozů stávajících spaloven odpadů a kotelen.
 • Zařízení na komplexní zpracování odpadů včetně třídění, recyklace, kompostování a manipulace s odpadem zahrnující mj. velkoobjemový svoz a související dopravní systémy.
 • Bio-Tech – technologie zpracování (využití) TKO a bioodpadu jako plnohodnotná ekologická náhrada spalování. Zpracování komunálního a biologického odpadu založené na procesu anaerobního kvašení. Plnohodnotná náhrada spalování nebo skládkování. Odstraňuje nedostatky tradičního kompostování.
 • Vysoce výkonné speciální drtiče všech druhů odpadů.

Posledních pět shora uvedených dodavatelských činností (počínaje spalovnami odpadů až po drtiče odpadů) je nabízeno a v případě zájmu dodáváno v historické návaznosti na reference, dodávky a zkušenosti majitelů společnosti HK ENGINEERING s.r.o. za působení v již od roku 1999 neexistujícím velkém strojírenském podniku (TRANSPORTA, a.s., Chrudim), kdy byla společnost HK ENGINEERING s.r.o. založena.

Veškeré uvedené dodavatelské a obchodní činnosti jsou realizovány inženýrsko – dodavatelským způsobem, přednostně formou generálních dodávek (tzv. na klíč) včetně vyřízení veškeré potřebné povolovací legislativy (Stavební zákon, Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon o ochraně ovzduší apod.). Servisní činnost je zajišťována přednostně výhradně vlastními servisními specialisty.

K realizaci generálních dodávek a jejich kompletaci disponuje společnost HK ENGINEERING s.r.o. vlastní vývojovou základnou a projekčními kapacitami stejně tak jako všemi potřebnými podnikatelskými oprávněními, vlastním know – how a ověřenou, způsobilou a certifikovanou subdodavatelskou základnou včetně výrobní.

Pro vlastní kompletaci dodávek je v případě potřeby využito i špičkových zahraničních nebo tuzemských technologií a know-how, k nimž má společnost HK ENGINEERING s.r.o. na základě dlouhodobé spolupráce se svými subdodavateli přístup. Dodávaná zařízení resp. komponenty pro tuto kompletaci disponují veškerými legislativními předpoklady pro území České a Slovenské republiky a území EU. Dodávky jsou realizovány v souladu s certifikáty kvality.

Na veškeré realizované dodávky technologií zajišťuje společnost HK ENGINEERING s.r.o. záruční a pozáruční servis, a to výhradně vlastními odbornými kapacitami.

Při návrzích, vývoji a ověřování nových dodávek standardně, v případě potřeby, spolupracuje společnost HK ENGINEERING s.r.o. s vědeckovýzkumnými pracovišti a laboratořemi českých vysokých škol a specializovaných ústavů včetně státních zkušebních ústavů.

Jednou ze základních dodavatelských filosofií je využití synergického efektu kombinace špičkových, v daném oboru úzce zaměřených subdodavatelů se schopnostmi a know-how generálních dodávek společnosti HK ENGINEERING s.r.o. Tím je dosažena vysoká cenová i technická konkurenceschopnost, a to zejména nízkými vlastními režijními náklady v kombinaci s dlouhodobou praxí propracovaným a ověřeným systémem subdodavatelských vztahů a smluv. Tyto skutečnosti dále pozitivně ovlivňují dodavatelskou flexibilitu a kvalitativní záruky dodávek.

Významným pozitivním signálem pro potenciální zákazníky je zavedený a certifikovaný dodavatelský systém jakosti společnosti HK ENGINEERING s.r.o. Společnost po dlouhodobé přípravě a úspěšně provedeném certifikačním auditu obdržela krátce po svém založení pro svoji dodavatelskou činnost certifikát jakosti EN ISO 9001 : 1994 – systémy jakosti – model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu, a to pro činnosti „generální dodávky, inženýring a kompletace investičních celků, průmyslových zařízení, technologií pro životní prostředí a ekologizaci průmyslových výrob“, tedy na kompletní předmět a rozsah svých činností.

V roce 2002 na základě úspěšně provedeného recertifikačního auditu získala společnost HK ENGINEERING s.r.o. nový certifikát jakosti v souladu s normou ISO 9001:2000 a následně při dalším úspěšném recertifikačním auditu v roce 2005, kdy byl obnoven certifikát ISO 9001:2000, získala společnost HK ENGINEERING s.r.o. též další certifikát dle normy ISO 14001 : 2004. V roce 2009 byl při pravidelném certifikačním auditu udělen společnosti HK ENGINEERING s.r.o. zcela nový certifikát jakosti dle normy ISO 9001 : 2008, který byl naposledy, společně s certifikátem ISO 14001 : 2004, obhájen při recertifikačním auditu v 06/2014 s platností obou certifikátů na další 3 roky.

Certifikační proces zajišťuje, certifikační a recertifikační audity provádí a certifikáty vydává SGS Group, největší světová certifikační, zkušební a inspekční organizace s více než 120-ti letou tradicí, resp. její specializovaná společnost SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification Zurich Switzerland, která zároveň provádí průběžný certifikační dozor.

Společnost disponuje schválenou příručkou jakosti a příslušnými navazujícími interními směrnicemi, předpisy a dokumentovanými postupy, včetně vydané politiky jakosti, které jsou závaznými dokumenty pro zabezpečování jakosti dodávek.

Součástí filosofie společnosti HK ENGINEERING s.r.o. je, vytvořit podmínky pro spokojenost zákazníka s vysoce kvalitními, technologiemi, výrobky a službami zabezpečovanými společností, a to díky dokonalým funkčním parametrům, spolehlivosti, rychlým dodávkám a standardnímu smluvnímu servisu. Ke splnění tohoto záměru přispívá individuální přístup ke všem obchodním partnerům, určení a implementování nejvhodnějších technických řešení, spolupráce s osvědčenými dodavateli, respektování legislativních a dalších předpisů a v neposlední řadě trvalé úsilí o zdokonalování práce.

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. je pro své činnosti a podnikatelské aktivity dostatečně smluvně pojištěna u UNIQA pojišťovna a. s. proti podnikatelským rizikům.

Společnost HK ENGINEERING s.r.o. je vždy kvalifikovaně a zodpovědně připravena plnit veškeré oprávněné nároky a potřeby svých zákazníků.

Podrobné informace jsou uvedeny též v prospektových a informačních materiálech v záložce „ke stažení“ těchto webových stránek.