O spółce

HK ENGINEERING s. r. o. Chrudim jest spółką inżynierską i dostawczą  specjalizującą się przede wszystkim w dostawach generalnych, pracach inżynierskich i kompletowaniu obiektów inwestycyjnych, urządzeń przemysłowych i technologii dla potrzeb środowiska naturalnego oraz ekologizacji produkcji przemysłowej i zakładów pracy.

Spółka HK ENGINEERING s.r.o. została założona na początku roku 1999 i jest własnością dwóch pracowników kierujących i specjalistów z wcześniejszą długoletnią praktyką w dziedzinie projektowania, działalności inwestycyjnej i dostaw kompletnych obiektów inwestycyjnych.

Spółka HK ENGINEERING s.r.o. w swoim dostawczym segmencie rynkowym bezpośrednio po swoim założeniu w 03/1999 nawiązała do wieloletniej tradycji Inżynieryjnego Wydziału Dostaw nieistniejącego już, znanego zakładu przemysłu maszynowego, (TRANSPORTA, a.s., Chrudim), a jej powstanie zostało zainicjowane przez nieudane przekształcenie własnościowe, które miało miejsce w tym zakładzie, a w ramach którego na tę spółkę przeszły wszystkie kompetencje techniczne i handlowe oraz prowadzone wsparcie know-how, razem z referencjami dotychczasowych partnerów krajowych i zagranicznych. W czasie swojego istnienia spółka uzyskała szereg ważnych referencji dotyczących realizowanych dostaw od swoich renomowanych inwestorów.

Głównymi czynnościami z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej są:

 • działalność inżynierska i dostawcza w inwestycjach budowlanych i dostawach urządzeń przemysłowych,
 • działalność projektowa w budownictwie,
 • realizacja obiektów przemysłowych, ich zmian i remontów,
 • handel – czynności reprezentowania i pośrednictwa.

Czynności dostawcze i handlowe są skoncentrowane przede wszystkim na dostawach generalnych (tzw. pod klucz) w następujących dziedzinach:

 • Urządzenia do oczyszczania atmosfery przemysłowej zanieczyszczonej lotnymi substancjami organicznymi(VOC) przez rozkład termiczny (utlenianie, ewentualnie spalanie) na podłożu katalitycznym albo ceramicznym razem z wcześniejszym skoncentrowaniem VOC w przypadku dużych ilości powietrza odpadowego o stosunkowo niewielkich stężeniach VOC. Do skoncentrowania VOC jest aktualnie stosowany zeolitowy koncentrator obrotowy.
 • Urządzenie do rekuperacji rozpuszczalników.
 • Ekologizacja dużych zakładów przemysłowych, firm i stanowisk technologicznych w optymalny sposób.
 • Technologie zabezpieczenia powierzchni, szczególnie technologie lakierowania wielkogabarytowych ciężkich części na wolnej powierzchni hal produkcyjnych z wentylacją sekcyjną za pomocą tzw. dysz stropowych dalekiego zasięgu i kombinowanej kabiny natryskowo – suszącej łącznie ze zoptymalizowanym rozwiązaniem ograniczenia emisji lotnych substancji organicznych (VOC), ewentualnie rozpuszczalników organicznych.
 • Remonty, modernizacje i ekologizacje różnych lakierni.
 • Wentylacja przemysłowa, systemy wentylacyjne i kominy przemysłowe wolnostojące albo w niezależnej nośnej konstrukcji stalowej.
 • Przemysłowe jednostki klimatyzacyjne i urządzenia związane do przygotowania i oczyszczania powietrza.
 • Serwis urządzeń przemysłowych (czynności serwisowe dla dostaw własnych albo dla dostaw innych firm, ewentualnie dla technologii konkurencyjnych).

Wszystkie wspomniane czynności dostawcze i handlowe są realizowane metodą inżynieryjno – dostawczą, przede wszystkim w formie dostaw generalnych (tzw. pod klucz). Czynności serwisowe zapewniają przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy serwisu.

Do realizacji dostaw generalnych i ich kompletowania spółka HK ENGINEERING s. r.o. dysponuje własną bazą projektową i rozwojową, podobnie jak i wszystkimi wymaganymi pozwoleniami do prowadzenia takiej działalności, własnym know – how oraz sprawdzoną, wykwalifikowaną i certyfikowaną bazą wykonawczą i poddostawczą.

Do właściwej kompletacji dostaw w razie potrzeby korzystamy też z najlepszych technologii krajowych i zagranicznych oraz know-how, do których spółka HK ENGINEERING s.r.o. ma dostęp na podstawie długoletniej współpracy ze swoimi poddostawcami. Dostarczane urządzenia, ewentualnie ich komponenty dysponują do tej kompletacji wszystkimi dokumentami legislacyjnymi, które są wymagane na terenie WE. Dostawy są realizowane zgodnie z certyfikatami jakości.

Dla wszystkich zrealizowanych dostaw urządzeń technologicznych spółka HK ENGINEERING s.r.o. zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, i to wyłącznie przez swoich specjalistów.

Przy projektowaniu, rozwoju i sprawdzaniu nowych dostaw standardowo i w razie potrzeby spółka HK ENGINEERING s.r.o. współpracuje z ośrodkami naukowo-badawczymi i laboratoriami wyższych uczelni oraz specjalistycznych instytutów, łącznie z państwowymi instytutami badawczymi.

Jedną z podstawowych cech filozofii dostaw jest wykorzystanie synergicznego efektu kombinacji najlepszych, wąsko wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, poddostawców z kwalifikacjami do know-how i do dostaw generalnych dla spółki HK ENGINEERING s.r.o. W ten sposób jest zapewniana wysoka zdolność konkurencyjna, cenowa i techniczna, a to przede wszystkim przez niskie koszty własne działalności w połączeniu z wieloletnią praktyką kontaktów i przygotowywania umów w systemie poddostawczym. Ten fakt pozytywnie wpływa na elastyczność dostaw i gwarantowaną jakość dostaw.

Istotnym pozytywnym sygnałem dla potencjalnych klientów jest wprowadzony, certyfikowany dostawczy system zapewnienia jakości w spółce HK ENGINEERING s.r.o. Spółka po wieloletnim przygotowaniu i pozytywnie zakończonym audicie certyfikującym otrzymała krótko po swoim założeniu dla swojej działalności dostawczej certyfikat jakości EN ISO 9001 : 1994 – systemy jakości – model zapewnienia jakości przy projektowaniu, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisie, a i to dla czynności „generalne dostawy, inżyniering i kompletowanie urządzeń inwestycyjnych, urządzeń przemysłowych, technologii do środowiska naturalnego i ekologizacji produkcji przemysłowej“, czyli na kompletny przedmiot i zakres swojej działalności.

W roku 2002 na podstawie pozytywnie przeprowadzonego auditu recertyfikującego spółka HK ENGINEERING s.r.o. uzyskała nowy certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000, a następnie przy kolejnym pozytywnie przeprowadzonym auditu recertyfikującym w roku 2005, kiedy odnowiono certyfikat ISO 9001:2000, spółka HK ENGINEERING s.r.o. uzyskała kolejny certyfikat zgodny z normą ISO 14001 : 2004. W roku 2009 przy okresowym audicie certyfikującym spółce HK ENGINEERING s.r.o. został przyznany zupełnie nowy certyfikat jakości zgodnie z normą ISO 9001 : 2008, który ostatnio, razem z certyfikatem ISO 14001 : 2004, został sprawdzony i obroniony przy audicie recertyfikującym w roku 06/2014 z ważnością obu certyfikatów na kolejne 3 lata.

Proces certyfikowania zapewnia, prowadzi audity certyfikujące i recertyfikujące i wydaje certyfikaty SGS Group, największa światowa firma certyfikująca, badawcza i inspekcyjna z ponad 120 letnią tradycją, ewentualnie jej wyspecjalizowana spółka, SGS Société Générale de Surveillance SA Systems & Services Certification Zurich Switzerland, która jednocześnie wykonuje bieżący nadzór.

Spółka dysponuje zatwierdzoną Księgą Jakości i związanymi procedurami, instrukcjami i udokumentowanymi zapisami łącznie z wydaną Polityką Jakości, które to dokumenty są wiążące dla zapewnienia jakości dostaw.

Częścią filozofii spółki HK ENGINEERING s.r.o. jest stworzenie warunków do zadowolenia klienta przez wysoką jakość, technologię, wyroby i usługi świadczone przez spółkę oraz dzięki ich doskonałym parametrom funkcjonalnym, niezawodności, szybkości dostaw i standardowemu serwisowi umownemu. Przy spełnianiu tych zamierzeń pomaga indywidualne podejście do wszystkich partnerów handlowych, stosowanie i implementowanie najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, współpraca z doświadczonymi dostawcami, respektowanie przepisów legislacyjnych i innych oraz nieustanne staranie o udoskonalenie naszej pracy.

Spółka HK ENGINEERING s.r.o. w swoich działaniach i działalności gospodarczej jest właściwie ubezpieczona w UNIQA pojišťovna a. s. od ryzyka gospodarczego.

Spółka HK ENGINEERING jest zawsze gotowa do jakościowego i odpowiedzialnego realizowania i reagowania na uzasadnione potrzeby i wymagania swoich klientów.

Szczegółowe informacje są zamieszczone również w prospektach i materiałach informacyjnych w zakładce „do pobrania“ na tych stronach internetowych.